Klokkenluidersbeleid

Wat is het doel van deze policy?

Metagenics beschouwt integriteit als een van de kernwaarden van zijn DNA. Daarom werd een klokkenluidersmechanisme opgezet dat zowel werknemers als externe partijen de mogelijkheid biedt om elke inbreuk op de interne beleidslijnen en procedures, wetten en reglementeringen, op een vertrouwelijke manier te melden.

Een melding maken is geen makkelijke beslissing. Binnen Metagenics zijn wij er ons van bewust dat u zich zorgen maakt over de eventuele implicaties en represailles van een melding. Metagenics heeft een policy opgesteld om ervoor te zorgen dat er een kader bestaat waarbinnen medewerkers hun bezorgdheid kunnen uiten zonder te moeten vrezen voor represailles.

Als u niet zeker weet of u uw bezorgdheid moet melden, kan het nuttig zijn dit te bespreken met uw leidinggevende indien deze op geen enkele manier bij de zaak in kwestie betrokken is. Het is belangrijk dat u uw bezorgdheid niet bespreekt met personen die bij het incident betrokken zijn en uw vermoedens niet kenbaar maakt aan iemand anders dan de persoon aan wie u vertrouwelijk advies hebt gevraagd.

Het klokkenluiderssysteem is in lijn met EU richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Deze Europese richtlijn werd omgezet in nationale wetgeving door de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector

 

1. Wat is klokkenluiden?

Klokkenluiden is het melden van onwettig, oneerlijk of onrechtmatig gedrag in een werkgerelateerde context, zoals (maar niet beperkt tot) (i) een misdaad of misdrijf, (ii) een overtreding van wetten, voorschriften en internationale verdragen, (iii) andere vormen van onethisch of oneerlijk gedrag (het “Wangedrag”).

Een persoon die Wangedrag meldt wordt een “Klokkenluider” genoemd.

 

2. Wie kan er melden?

 Deze policy is van toepassing op alle personen met een werkrelatie met Metagenics waaronder:

 • Werknemers;
 • Tijdelijke werknemers zoals aannemers of uitzendkrachten;
 • Onbetaalde vrijwilligers of stagiairs;
 • Personen die als zelfstandige diensten verlenen, zoals consultants;
 • Aandeelhouders;
 • Leveranciers.

Dit beleid is ook van toepassing op melders waarvan de werkrelatie werd beëindigd of nog moet aanvangen, indien zij informatie over wangedrag hebben verkregen tijdens of na de beëindiging van de werkrelatie of tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen.

3. Wat moet er gemeld worden?

Volgende onderwerpen vallen binnen het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling. Inbreuken, potentiële inbreuken of het verdoezelen van inbreuken op volgende gebieden:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding;
 • inbreuken in verband met de interne markt, als bedoeld in artikel 26, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met inbegrip van inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun.
 • Inbreuken die schadelijk zijn voor de financiële belangen van de Europese Unie.

Het beleid heeft bijgevolg geen betrekking op klachten over uw dienstverband of interpersoonlijke grieven tussen u en een andere collega. Hiervoor verwijzen wij u door naar uw leidinggevende of het People & Culture departement.

4. Wanneer en hoe kan je iets melden?

4.1 interne meldingskanalen

U wordt sterk aangemoedigd om uw bezorgdheid via interne kanalen te melden indien u kennis heeft van een inbreuk op de wet- en regelgeving of de interne beleidslijnen en procedures.

Metagenics stelt vier meldingskanalen ter beschikking die toegankelijk zijn voor interne en externe melders.

De klokkenluidersverantwoordelijken die de meldingen opvolgen en bij wie ook persoonlijk een melding kan gedaan worden zijn de volgende personen:

De klokkenluidersverantwoordelijken van Metagenics

Naam Functie Telefoonnummer
Karel Coghe

People & Culture Business Partner Benelux

+32 (0)473 88 87 21 
Tessa Keymeulen

People & Culture Business Partner Supply Chain

+32 (0)476 49 21 46
Björn Misseeuw Tax & Legal Advisor +32 (0)477 43 37 26
Alexander Colaert Bedrijfsjurist +32 (0)471 25 45 59

Meldingen kunnen ingediend worden via:

 • De klokkenluiderstool die beschikbaar is op de website (vanonder onder ‘klokkenluiderspolicy’)
 • een e-mail naar raiseyourconcern@metagenics.eu.
 • Een schriftelijke mededeling met "Klokkenluiden" als referentie naar:

Metagenics Belgium BV
Ter attentie van Alexander Colaert
Edward Vlietinckstraat 20
8400 Oostende

Metagenics stelt een klokkenluiderstool ter beschikking via haar website die het mogelijk maakt om meldingen anoniem in te dienen. Bij een anonieme melding via de tool is het belangrijk dat de melder het meldingsnummer goed noteert of onthoudt, want dit is de enige manier om de melding en de communicatie met de klokkenluidersverantwoordelijke te raadplegen. Via de tool is het ook mogelijk om een anonieme gesproken boodschap op te nemen en te versturen.

Meldingen via de andere kanalen (via telefoon of een schriftelijke mededeling) kunnen niet anoniem worden ontvangen omdat dit de feedback van Metagenics naar de melder onmogelijk maakt, zoals de wetgeving vereist. Wanneer een melding via telefoon of een schriftelijke mededeling geen contactgegevens bevatten is Metagenics niet in staat deze vereiste feedback te voorzien.

4.2 externe meldingen

In overeenstemming met de EU-richtlijn 2019/1937, is de Belgische staat verplicht de autoriteiten aan te wijzen die bevoegd zijn om meldingen te ontvangen, feedback te geven en op te volgen, en moet hij hen adequate middelen ter beschikking stellen.

Het Koninklijk Besluit van 22 januari 2023 duidt volgende instanties aan als bevoegde autoriteit, ieder voor hun domein:

 • de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
 • de Federale Overheidsdienst Financiën;
 • de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu;
 • de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;
 • de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • de Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
 • het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
 • het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
 • de Belgische Mededingingsautoriteit;
 • de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten;
 • de Nationale Bank van België;
 • het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren;
 • de autoriteiten gemeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
 • het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater;
 • het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst;
 • de Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF);
 • de Scheepvaartcontrole.

4.3 inhoud melding

Om een degelijk onderzoek van uw melding te kunnen doen dient uw melding volgende elementen te bevatten:

 • Uw naam en relatie met Metagenics alsook uw contactgegevens (tenzij u ervoor kiest om anoniem te rapporteren via de tool);
 • Uw rol of betrokkenheid bij het incident vernoemd in de melding;
 • Een gedetailleerde beschrijving van het incident of de inbreuk die u wilt melden, samen met de tijd, datum en locatie van eventuele specifieke incidenten of inbreuken;
 • De naam en contactgegevens van andere personen die getuige zijn geweest van, of die meer informatie hebben, over het incident;
 • Alle informatie die u zou kunnen hebben over soortgelijke eerdere incidenten of inbreuken met betrekking tot de persoon (personen) vermeld in uw rapport.
 • Eventuele bewijsstukken of nuttige documenten waarover u beschikt in verband met de melding.

4.4 procedure melding en feedback

De meldingen worden ontvangen en behandeld door de klokkenluidersverantwoordelijke aan wie de melding wordt gedaan of is toegewezen. Bij ontvangst van de melding gaat de verantwoordelijke na of de melding binnen het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling valt.

Indien de melding niet binnen het toepassingsgebied valt wordt deze geweigerd en wordt de melder gevraagd om contact op te nemen met het bevoegde departement binnen Metagenics of externe instanties.

Binnen de 7 dagen na ontvangst van de melding wordt de melder op de hoogte gebracht van de acceptatie of weigering van de melding. Deze feedback is niet mogelijk wanneer het om een anonieme melding gaat die via een telefoongesprek of via een schriftelijke mededeling plaatsvond. Wanneer de melding via de klokkenluiderstool plaats vond (al dan niet anoniem) zal de communicatie met de melder via de tool verlopen.

Bij acceptatie van de melding start de klokkenluidersverantwoordelijke een onderzoek op naar de inhoud van de melding. Binnen de drie maanden na de acceptatie van de melding stelt de klokkenluidersverantwoordelijke de melder op de hoogte van de status van het onderzoek. De melder heeft het recht om op de hoogte gehouden te worden van de status van het onderzoek namelijk betreffende de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen voor die opvolging. De melder heeft echter geen recht op inzage in de inhoud van het onderzoek. Zoals de Richtlijn voorschrijft zijn we verplicht om de personen die genoemd worden in de melding ten gepast tijden de kans te geven om gehoord te worden om hun kant van de feiten toe te lichten, rekening houdend met de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melding en indien dit het onderzoek niet kan schaden.

Wanneer het onderzoek afgerond is wordt de melder hiervan op de hoogte gebracht alsook van het resultaat van het onderzoek. Indien de melder echter geen partij is in de zaak, heeft hij/zij geen recht op gedetailleerde informatie over hoe Metagenics de melding behandelt. Zoals de Richtlijn voorschrijft zijn we verplicht om ten gepaste tijde de personen die genoemd worden in de melding te informeren omtrent de beëindiging van het onderzoek, rekening houdend met de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melding.

5. Vertrouwelijkheid en Bescherming van de klokkenluider?

Indien u een bezorgdheid uit, zal de geheimhouding van uw identiteit gegarandeerd worden overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw identiteit zal zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet worden bekendgemaakt aan andere personen dan de personen die bevoegd zijn om meldingen te ontvangen of op te volgen. Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit uw identiteit (in)direct kan worden afgeleid. Alleen indien er sprake is van een noodzakelijke en evenredige verplichting, opgelegd door EU- of nationale wetgeving in het kader van onderzoeken door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, kan uw identiteit bekend worden gemaakt. Onder meer, met het oog op de bescherming van de rechten van de verdediging van de betrokkene.

Geen enkele klokkenluider, zoals omschreven in het toepassingsgebied, die een incident meldt kan worden bestraft of het voorwerp uitmaken van enige discriminerende maatregel omdat hij of zij te goeder trouw via het klokkenluidersmechanisme een melding heeft ingediend. Metagenics staat geen enkele vergelding toe tegen diegenen die te goeder trouw een inbreuk of een vermoeden van een inbreuk op de regels of richtlijnen melden. Als u een bezorgdheid meldt en later blijkt dat u zich heeft vergist of indien er een onschuldige verklaring is voor uw bezorgdheid, zal u niet worden gestraft of gediscrimineerd.

6. Privacyverklaring

Metagenics als controller

Met deze verklaring (hierna genoemd "Verklaring") willen wij u informeren waarom en hoe Metagenics België, die bestaat uit de Belgische Metagenics-entiteiten (hierna genoemd "wij", of "Metagenics") uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in het kader van de klokkenluidersprocedure. De Belgische Metagenics-entiteiten, die ten opzichte van elkaar niet als derden worden beschouwd, verwerken allemaal uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Verklaring. Deze worden centraal bij Metagenics verzameld en opgeslagen.

Als voor de verwerking verantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij opvragen en gebruiken voor klokkenluidersdoeleinden.

In ieder geval, nemen wij de maatregelen om te garanderen dat u:

 • op de hoogte te blijven van onze verwerking van uw persoonsgegevens en van uw rechten;
 • de persoonsgegevens die wij verwerken te blijven controleren;
 • uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Meer informatie over uw rechten vindt u verder in deze verklaring.

Welke gegevens verzamelen wij over u?

Persoonsgegevens

Onder "persoonsgegevens" verstaan wij alle informatie die betrekking heeft op een bepaalde natuurlijke levende persoon.

Wanneer wij een klacht van u ontvangen, wordt een dossier met de gegevens van uw klacht aangemaakt. Dit dossier bevat uw identiteit, contactgegevens en alle andere informatie die u ons heeft gegeven over de persoon die bij de klacht betrokken is. Wij zullen de verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. 

U kunt desgewenst anoniem contact met ons opnemen, maar de kans dat wij mogelijke misstanden kunnen onderzoeken is groter als wij er zeker van zijn dat de persoon die de melding doet, in staat is een klacht met kennis van zaken in te dienen. Het betekent ook dat wij beter in staat zijn informatie terug te koppelen over eventuele maatregelen die wij hebben genomen.

Wij behandelen de door u verstrekte informatie vertrouwelijk en zullen deze niet zonder wettig gezag openbaar maken. Maar om een zaak goed te kunnen onderzoeken, zullen wij meestal bepaalde informatie aan de betrokken organisatie moeten verstrekken. Wij kunnen dit met u bespreken, maar u moet vanaf het begin duidelijk aangeven welke informatie u niet met ons wilt delen.

Indien mogelijk zullen wij u feedback geven over de maatregelen die wij naar aanleiding van uw melding nemen. Deze feedback zal echter beperkt zijn. Wij hebben ook een vertrouwensplicht jegens de organisaties die wij reguleren. Het is ons wettelijk verboden om veel van de informatie die wij over hen hebben, te delen.

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om uw klacht te behandelen en om het niveau van onze dienstverlening te controleren. Wij verzamelen en publiceren statistieken met informatie zoals het aantal klachten dat wij ontvangen, maar niet in een vorm die iemand identificeert.

Gevoelige gegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking zijn wij niet van plan persoonsgegevens van minderjarigen of zogenaamde gevoelige gegevens te verzamelen en te verwerken, namelijk:

 • persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;
 • genetische of biometrische gegevens (bv. gezichtsopnamen en vingerafdrukken);
 • gegevens met betrekking tot de gezondheid;
 • gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Mochten wij echter in het kader van een klacht dit soort gegevens ontvangen, dan zullen wij deze gevoelige gegevens met de hoogste mate van veiligheid en vertrouwelijkheid behandelen.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig? 

Wij hebben voldoende informatie van u nodig om uw beschermde melding aan ons te onderzoeken, met inbegrip van alle bewijsmateriaal dat u hebt om dit te staven.

Wij moeten de details van uw klacht kennen, zodat wij een besluit kunnen nemen over de naleving van de relevante wetgeving door de organisatie en wij onze verplichtingen kunnen nakomen.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die worden vermeld in klokkenluidersmeldingen over onderwerpen die verband houden met een incident, worden verwerkt op basis van wettelijke verplichting, aangezien deze informatie nodig is om te voldoen aan de Richtlijn 2019/1937, d.w.z. het beoordelen van klokkenluidersmeldingen en het uitvoeren van eventuele onderzoeken.

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het klokkenluidersysteem op een geïdentificeerde manier, stemt de Betrokkene in met de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn aangegeven in dit Klokkenluidersbeleid.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde werknemers of zelfstandigen hebben toegang tot de persoonsgegevens. In geval van noodzaak (zoals een technisch probleem) kan tijdelijk toegang worden verleend aan de provider  van de klokkenluiderstool die voor ons als verwerker optreedt. Wij hebben technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt en gebruikt voor de in deze Verklaring genoemde doeleinden.

Alleen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instanties, belastingdiensten en opsporingsdiensten.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt?

Uw gegevens zullen niet buiten de EU worden getransporteerd en wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat te allen tijde aan de minimale wettelijke eisen en veiligheidsnormen wordt voldaan. Indien wij vermoeden dat uw gegevens buiten de EU zullen worden opgeslagen en verwerkt, zullen wij u daar uitdrukkelijk van op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gehanteerd als binnen de EU van toepassing is.

Buiten de hierboven vermelde gevallen zullen uw persoonsgegevens nooit worden doorgegeven of ter beschikking gesteld aan derden en uitsluitend voor onze doeleinden worden gebruikt. Andere bedrijven kunnen uw gegevens dus niet gebruiken om u bijvoorbeeld reclame toe te sturen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die in het kader van klokkenluidersdiensten zijn verkregen, worden bewaard zolang als nodig is voor de verwerking van de melding, met inbegrip van de eventuele gevolgen daarvan.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben algemeen aanvaarde technologische en operationele veiligheidsnormen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging zonder toestemming.

Het klokkenluidersysteem zal zodanig worden geïmplementeerd dat ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen, terwijl de personen die zijn aangewezen om de klokkenluidersrapporten te ontvangen, analyseren en verwerken, zullen worden aangewezen als Gegevensverwerkers of personen die specifiek zijn aangewezen overeenkomstig artikel 28 van de GDPR, en de volledige vertrouwelijkheid van de verstrekte Persoonsgegevens zullen garanderen in overeenstemming met de meest geschikte beveiligingsmaatregelen die door de Gegevensverwerker voor dat doel zijn geïmplementeerd.

Wat zijn uw rechten?

Recht van toegang, rectificatie, wissen, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar:

Recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde recht op toegang en inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In dit kader zullen wij u kosteloos een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken.

Recht om uw persoonsgegevens te corrigeren

U hebt te allen tijde het recht om onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten wissen of corrigeren.

Recht om uw toestemming in te trekken

Indien de verwerking gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken.

Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen

U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerkingsactiviteiten op basis van legitieme belangen.

Recht om uw persoonsgegevens te laten wissen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Op deze gronden kunt u, indien u niet langer een relatie met Metagenics wenst te hebben, ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.

Wij kunnen echter de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn voor bewijsdoeleinden. Op grond van dit recht op verwijdering hebt u ook het recht om ons op elk moment te vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Op grond van gerechtvaardigde belangen kunnen wij toch doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens na afweging van uw belangen tegen de onze.

Recht op doorgifte van persoonsgegevens

U hebt het recht te verzoeken dat persoonsgegevens die u ons persoonlijk hebt verstrekt - in een gestructureerde, algemeen gebruikte en digitale vorm - aan u worden doorgegeven zodat u ze kunt opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om dergelijke persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover het voor ons technisch mogelijk is dit te doen.

De privacywetgeving voorziet echter in een aantal beperkingen op dit recht, wat betekent dat het niet voor alle gegevens geldt.

Recht om bepaalde verwerkingen te beperken

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, u kunt verzoeken om een beperking van de verwerking gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren.

Hoe rechten uitoefenen

Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen, gedateerd en ondertekend, en met een fotokopie van een identiteitsbewijs. Het verzoek kan worden verzonden naar:

 • per e-mail: dataprotection@metagenics.eu
 • schriftelijk naar het volgende postadres: Metagenics Belgium BV, Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende

Wanneer u uw recht uitoefent, verzoeken wij u duidelijk aan te geven op welk recht u zich beroept en tegen welke verwerking(en) u bezwaar maakt of welke toestemming u wilt intrekken. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen.

Dit verzoek is kosteloos, behalve wanneer wij van oordeel zijn dat het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (zoals in het geval van een herhaald verzoek). Voor elke gevraagde extra kopie kunnen wij ook betaling vragen van een redelijke vergoeding op basis van de administratiekosten.

Het verzoek om een kopie van de gegevens te krijgen, wordt binnen een maand behandeld. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met factoren zoals de complexiteit en het aantal verzoeken. In geval van verlenging van de termijn wordt u daarvan in kennis gesteld, met opgave van de redenen voor de verlenging.

Wij zullen derden aan wie de gegevens zijn meegedeeld, in kennis stellen van elke rectificatie, uitwissing of beperking die is uitgevoerd, tenzij dit niet mogelijk is of onevenredig veel moeite kost.

Hoe kunt u vragen of klachten indienen?

Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van uw rechten of over deze Verklaring, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • per e-mail: dataprotection@metagenics.eu
 • schriftelijk naar het volgende postadres: Metagenics Belgium BV, Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende

Wij streven ernaar om samen met u een eerlijke oplossing te vinden voor elke klacht of bezorgdheid over privacy. Mocht u echter van mening zijn dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of bezorgdheid, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waarin u woont, via hun website.

Als u in België woont, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle informatie hierover is te vinden op https://www.dataprotectionauthority.be/.

Wijzigingen in deze verklaring

Wij kunnen deze verklaring wijzigen of aanvullen wanneer wij dat nodig achten. Indien in deze Verklaring belangrijke wijzigingen worden aangebracht, zal de datum waarop zij wordt gewijzigd, worden aangepast en zullen wij u daarvan in kennis stellen en u een exemplaar van de gewijzigde Verklaring bezorgen. Wij raden u ook aan deze Verklaring regelmatig te bekijken om te weten te komen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.