Verwerking van gegevens in het kader van de selectieprocedure

Versie 01/03/2021

In het kader van uw sollicitatie voor ons bedrijf heeft u bepaalde persoonsgegevens aan ons overgemaakt die wij bij de behandeling van uw sollicitatie zullen verzamelen en verwerken.

Daarnaast zullen wij mogelijk ook gegevens over u ontvangen via derden zoals het uitzendkantoor, een headhunter of selectiebureau, dan wel onrechtstreeks via bijv. sociale mediaplatformen zoals LinkedIn.

De gegevens die wij zullen verwerken, kunnen in het bijzonder omvatten:

  • Uw identificatiegegevens (naam, voornamen, adres, ...);
  • Uw persoonlijke gegevens (geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, taal, nationaliteit, geslacht, ... );
  • Uw gegevens m.b.t. de beroepsloopbaan (studies, bekwaamheid, beroepservaring, …);
  • Uw financiële gegevens (uw wedde bij uw huidige werkgever); en
  • Uw foto;

hierna de “Persoonsgegevens”.

Wij zullen deze Persoonsgegevens in het kader van de selectieprocedure verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is en haar nationale uitvoeringswetgeving, alsook de nationale arbeidsrechtelijke bepalingen en eventuele toepasselijke cao’s.

De Persoonsgegevens zullen bewaard worden gedurende de selectieprocedure en tot een jaar na de afronding daarvan voor het behandelen van eventuele klachten. Daarenboven zullen wij uw Persoonsgegevens opnemen in een wervingsreserve gedurende een periode van drie jaar na de afronding van de selectieprocedure. Indien u niet wenst dat uw Persoonsgegevens opgenomen worden in onze wervingsreserve, dan kan u zich daar op elk ogenblik, ook na de afronding van de selectieprocedure, tegen verzetten door dit te melden aan het HR Departement per e-mail info@metagenics.eu.

Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen voor uw Persoonsgegevens en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

U kan steeds contact opnemen met het HR Departement van Metagenics om zich te beroepen op uw rechten, voor zover deze van toepassing zijn:

  • het recht op inzage van uw Persoonsgegevens,
  • het recht op verbetering of verwijdering van uw Persoonsgegevens,
  • het recht op beperking van de u betreffende verwerking van de gegevens,
  • het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken, en
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Deze rechten dienen steeds uitgeoefend te worden binnen de grenzen vooropgesteld door de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming

Binnen dezelfde grenzen heeft u tevens het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.